TJENESTEAVTALE

Betingelsene er gyldige fra 01.05.2018, og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen (Kunden/betalingsansarlig) og ISPHuset Nordic AS, org.nr. 985 838 186 heretter ISPHUSET.
Ved å kjøpe, og bruke, ISPHUSET sine produkter og tjenester bekrefter Kunden å ha lest, forstått, og samtykket til innholdet i, denne avtalen.
Kunden plikter å informere sine brukere om innholdet i denne avtalen.

Avtalen består av:

Salgsbetingelser - generelle salgsbetingelser.
Databehandleravtale - vilkår for ISPHUSET sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden.
Registreringsavtale - vilkår for registrering, flytting og administrasjon av domenenavn.
Betingelser for hostingtjenester - spesifikke vilkår for våre ulike hostingtjenester.
Samt opplysninger gitt i bestillingsløsningen, eventuelt særskilt avtalte vilkår, og en Personvernerklæring som beskriver hvilke personopplysninger vi henter inn og hvordan vi behandler disse. Ved eventuell motstrid mellom avtalebetingelsene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

FORBRUKERFORHOLD

Ingen av denne avtalens bestemmelser skal tolkes slik at Kunden fratas rettigheter som Kunden har i henhold til ufravikelig lov, herunder ufravikelige rettigheter Kunden måtte ha, om Kunden inngår denne avtalen som forbruker.

ISPHUSET anerkjenner og overholder forbrukerrettigheter i de land hvor ISPHUSET er representert. Om de vilkår som fremgår nedenfor skulle være i strid med tvingende forbrukerrettigheter vil disse vike for slike rettigheter. De øvrige vilkår i denne avtale gjelder uendret.

Ved kjøp av tjenester i forbrukerforhold gir Kunden samtykke til at ISPHUSET kan påbegynne levering før angrefristen utløper. Ved utøvelse av angreretten vil Kunden dermed måtte betale for tjenester som er vanskelige, eller umulige, å tilbakeføre og hvor Kunden har gitt avkall på Angreretten. For domener gjelder ingen angrerett!

AVTALENS VARIGHET

Avtalen er gyldig all den tid Kunden abonnerer på, bruker, eller har tilgang til, tjenester hos ISPHUSET.

ENDRINGER I TJENESTEAVTALEN

Kunden aksepterer at ISPHUSET forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne avtalen fortløpende, og at Kunden er bundet av disse endringene.

ISPHUSET plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer i denne avtalen. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer annonseres via bloggen og er regnet som akseptert når avtalen fornyes med betaling av ny periode.

I de tilfeller Kunden motsetter seg bruk av en ny underleverandør skal ISPHuset Nordic AS underrettes omgående og uten opphold. ISPHuset Nordic AS vil avslutte avtaleforholdet med Kunden. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.
 

LOVVALG, KONFLIKT- OG TVISTELØSNING

Denne avtalen skal reguleres av norsk rett.
Klager rettes til ISPHUSET innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.
I forbrukerforhold kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for megling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
Partene vedtar Drammen tingrett som verneting.

SALGSBETINGELSER

Avtaleinngåelse

Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.
Avtalen er bindende for begge parter når Kunden har sendt sin bestilling til ISPHUSET.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra ISPHUSET i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Avtaleperiode

Alle tjenester er abonnementer, løpende og tidsubegrenset, med minste avtaleperiode på 1 måned av gangen, om ikke annet fremgår av bestillingen, kontrakt og/eller faktura. ISPHUSET plikter å fornye tjenestene fortløpende og automatisk for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil oppsigelse er meddelt av Kunden.

Priser og prisendringer

Den oppgitte prisen for en tjeneste er den totale prisen Kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader med mindre annet er særskilt avtalt. Ytterligere kostnader som ISPHUSET ikke har informert om skal Kunden ikke bære.
Kampanjepriser er gjeldende i én - 1 - avtaleperiode fra datoen Kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser. ISPHUSET plikter å informere om kampanjepriser.
Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis normalt uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter, med mindre annet fremkommer.
ISPHUSET forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. ISPHUSET plikter å varsle prisendringer senest 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer annonseres på bloggen.

Levering

Levering er skjedd når Kunden, eller Kundens representant, har fått tilgang til å bruke tjenesten.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal ISPHUSET levere tjenesten til Kunden uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra Kunden. Kunden skal varsles per epost når tjenesten er levert.

Betaling

ISPHUSET kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er levert.
Dersom Kunden bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan ISPHUSET reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet på det tidspunkt tjenesten er levert. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til Kunden utstedt samme dag som tjenesten er levert. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager etter fakturadato.

Alle tjenester faktureres for den periode som bestillingen avser, med mindre annet fremgår av bestillingsløsningen eller særskilt avtalte vilkår.
Faktura for ny avtaleperiode utstedes som hovedregel 60 - 90 dager før ny periode begynner å løpe. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 dager etter fakturadato.
Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og etter de satser som til enhver tid fremkommer i bestillingsløsningen. Kjøp med kredittkort eller debetkort, kontantkjøp, er fritatt for fakturagebyr.

Innbetalinger som overstiger kravbeløpet vil automatisk bli krysset mot ubetalte forfalte poster, inkludert eventuelle rente- og gebyrkrav, som er mer enn 5 dager over forfall, før en eventuell tilbakebetaling.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan Kunden i forbrukerforhold angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven.
Kunden må gi ISPHUSET melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema per e-post eller brev):

ISPHuset Nordic AS
Arupsgate 18
3015 Drammen

E-post: regnskap@isphuset.no

Angrefristen for en tjeneste begynner å løpe fra dagen etter første levering.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom ISPHUSET ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kunden mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten mister Kunden umiddelbart tilgang til å bruke tjenestene. ISPHUSET kan ikke fastsette gebyr for Kundens bruk av angreretten.
Kunden kan bruke tjenesten for å fastslå tjenestens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort, og selv om Kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp.
ISPHUSET er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra ISPHUSET fikk melding om Kundens beslutning om å benytte angreretten.

For tjenester som anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet, inkludert, men ikke begrenset til, domenenavn, SSL-sertifikater, og andre tjenester som medfører en ugjenkallelig bestilling hos underleverandør, og som er vanskelige eller umulige å tilbakeføre, gir Kunden avkall på angreretten.

Garanti

Garantier som gis av ISPHUSET, gir Kunden rettigheter i tillegg til de Kunden allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter denne avtale.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom ISPHUSET ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kunden sin side, kan Kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (e-post eller brev).

Oppfyllelse

Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra ISPHUSET. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som ISPHUSET ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for ISPHUSET at det står i vesentlig misforhold til Kunden sin interesse i at ISPHUSET oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kunden likevel kreve oppfyllelse.
Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom ISPHUSET ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal Kunden oppfordre ISPHUSET til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom ISPHUSET ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan Kunden heve kjøpet. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av ISPHUSET uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at Kunden valgte å heve kjøpet.
Kunden kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis ISPHUSET nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, og dersom Kunden har underrettet ISPHUSET om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tjenesten etter tilleggsfristen Kunden har satt, eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kunden fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom ISPHUSET godtgjør at forsinkelsen, eller tapet skyldes hindring utenfor ISPHUSET sin kontroll, som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. ISPHUSET sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Mangel ved tjenesten

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må Kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi ISPHUSET melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke ISPHUSET får melding innen rimelig tid og senest 2 måneder etter at Kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet eller kreve erstatning.

Reklamasjon til ISPHUSET bør skje skriftlig:

ISPHuset Nordic AS
Arupsgate 18
3015 Drammen

E-post: regnskap@isphuset.no

Retting eller omlevering

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. ISPHUSET kan likevel motsette seg Kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder ISPHUSET urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. ISPHUSET har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
ISPHUSET skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med ISPHUSET, skal ISPHUSET ikke bære disse utgiftene.

Prisavslag

Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom mangelen ikke blir utbedret, ikke blir utbedret innen rimelig tid eller tjenesten omlevert. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget settes lik mangelens betydning for Kunden, men prisavslaget kan ikke overstige det tjenesten kostet for inneværende avtaleperiode.

Heving

Dersom mangelen ikke er rettet eller tjenesten omlevert, kan Kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av ISPHUSET uten unødig opphold, og senest innen 14 dager etter at kunden valgte å heve kjøpet.

Erstatning og ansvarsbegrensning

ISPHUSET kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap og som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. ISPHUSET sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.
Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Ansvarsbegrensning

Verken ISPHUSET, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter kan holdes ansvarlig for direkte, eller indirekte, tap, eller skade, som skyldes forsinket levering eller mangler ved tjenesten eller som Kunden, eller en tredjepart, påføres i forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke, ISPHUSET sine tjenester.

Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen.
Indirekte tap er:

  • Tap av informasjon eller data av noe slag
  • Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
  • Tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
  • Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
  • Øvrig økonomisk eller ikke-økonomisk tap
  • Tap som følge av skade på annet enn utstyr levert av ISPHUSET og utstyr og tjenester som utstyret brukes til framstilling av, eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets eller tjenestenes forutsatte bruk

Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak og grunnlag, herunder eventuelle følger av systemfeil eller nye systemversjoner, og omfatter også uaktsomhet fra ISPHUSET sin side, og selv om ISPHUSET, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter er blitt informert om muligheten for skader og/eller tap. ISPHUSET kan allikevel ikke holdes ansvarlig ved grov uaktsomhet eller forsett hvis ISPHUSET godtgjør at selve tapet etter omstendighetene skyldes forhold utenfor ISPHUSET sin kontroll, og som ISPHUSET ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ut over hva som fremgår uttrykkelig av denne avtalen, gir ISPHUSET ingen garantier, verken skriftlig eller muntlig, direkte eller indirekte, vedrørende tjenester som leveres i henhold til denne avtalen. I den utstrekning annet ikke følger av tvingende lovgivning, kan Kunden ikke rette krav mot ISPHUSET basert på bakgrunnsretten, uansett rettslig eller faktisk grunnlag.

Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår ISPHUSET blant annet ikke for at tjenester vil oppnå det ønskede resultat eller at bruk av tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt. I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, skal Kunden holde ISPHUSET, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter fullt ut skadesløse fra enhver kostnad og utgift samt ethvert krav, tap, skade og ansvar, uansett type (herunder men ikke begrenset til rimelige saksomkostninger), som måtte oppstå i tilknytning til bruken av tjenester fra ISPHUSET i strid med denne avtalen eller for øvrig i strid med ISPHUSET sine immaterielle rettigheter eller Kundens taushetsplikt etter avtalen.

ISPHUSET sine rettigheter ved Kundens mislighold

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes ISPHUSET eller forhold på ISPHUSET sin side, kan ISPHUSET etter omstendighetene stenge, stenge tilgang til eller suspendere tjenestene, kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve avtalen hevet. ISPHUSET vil også etter omstendighetene kunne kreve purregebyr og renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved gjenoppretting av tjenester som er stengt eller suspendert.

Stenging

ISPHUSET kan uten forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester dersom det foreligger betalingsmislighold fra Kunden sin side. Ved annet mislighold kan ISPHUSET uten forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester. Stenging av tjenester medfører at tjenestene slutter å fungere. Stenging av tilgang til tjenester medfører at Kunden ikke lenger vil ha adgang til å betjene de.

Suspendering

ISPHUSET kan uten forutgående varsel suspendere tjenester dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Suspendering av tjenestene medfører at tjenestene slutter å fungere som normalt, kunden vil ikke lenger ha adgang til å betjene de, og vil ikke bli fornyet til en ny avtaleperiode så fremt misligholdet foreligger.

Oppfyllelse

ISPHUSET kan fastholde kjøpet og kreve at Kunden betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert taper ISPHUSET sin rett dersom kravet ikke fremmes innen rimelig tid.

Heving

ISPHUSET kan uten forutgående varsel heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Dette kan medføre umiddelbar sletting av tjenester og innhold.
Vesentlig mislighold inkluderer, men er ikke begrenset til, betalingsmislighold utover 30 dager etter forfallsdato, ethvert brudd på begrensningene i bruksretten i denne avtalen, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, og tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.
Verken stenging, stenging av tilgangen til, suspensjon av tjenester eller heving fritar Kunden for betalingsansvaret. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

ISPHUSET forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. ISPHUSET vil kunne kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra Kunden sin side, herunder men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for å forfølge eller avhjelpe mislighold.
Kunden skal holde ISPHUSET skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av misligholdet.

Renter og gebyrer

Dersom Kunden ikke betaler i henhold til avtalen, kan ISPHUSET kreve purregebgyr og renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
Ved gjenoppretting av, eller av tilgangen til, tjenester som har blitt suspendert eller slettet, kan ISPHUSET kreve et gebyr når dette medfører merkostnader for ISPHUSET.

Personopplysninger

Personopplysninger som ISPHUSET behandler på egne vegne reguleres av Personvernerklæringen. Ved å kjøpe, og bruke, ISPHUSET sine produkter og tjenester samtykker Kunden i at ISPHUSET kan behandle personopplysninger etter retningslinjene i Personvernerklæringen.
Personopplysninger som ISPHUSET behandler på vegne av Kunden i forbindelse med at Kunden behandler personopplysninger ved hjelp av ISPHUSET sine tjenester reguleres av Databehandleravtalen.

Med mindre Kunden samtykker til noe annet, kan ISPHUSET kun behandle personopplysninger som er nødvendige for at ISPHUSET skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre i lovbestemt tilfelle, eller hvis det er nødvendig for at ISPHUSET skal få gjennomført avtalen med Kunden.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil eller strømbrudd hos aksessleverandør, linjefeil eller strømbrudd hos annen tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Taushetsplikt

Kunden er forpliktet til å iaktta taushet og hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om produkter og tjenester, dokumentasjon, testresultater knyttet til betatesting (herunder men ikke begrenset til avdekkede funksjonsfeil, feilmeldinger, forslag til forbedringer, m.v), utviklingsprosjekter hos ISPHUSET, all kommunikasjon mellom deg og ISPHUSET, og eller andre opplysninger knyttet til ISPHUSET sin virksomhet som etter en forsiktig og lojal vurdering må antas å være av betydning å hemmeligholde av hensyn til ISPHUSET sin virksomhet.

Kunden skal pålegge egne ansatte en tilsvarende taushetsplikt som nevnt i foregående avsnitt. Kunden kan heller ikke nyttiggjøre de opplysninger som omfattes av dette punkt etter avtalens opphør.

ISPHUSET forbeholder seg retten til å benytte Kunden sitt navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele ISPHUSET skriftlig per post eller epost. Ved reservasjon plikter ISPHUSET å fjerne Kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold.

Oppsigelse og opphør av tjenester

Oppsigelser, eller opphør, skal meddeles ISPHUSET fra grensesnittet i Kontrollpanelet, eller skriftlig til regnskap@isphuset.no. Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 14 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.

En oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.