Akseptabel bruk (AUP)

ISPHUSET sine tjenester må ikke benyttes til formål som ISPHUSET, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til; fildeling, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DDoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer, distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam.

Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, de(t) lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra, og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot.

Dersom Kunden har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder ISPHUSET seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten uten forutgående varsel.

ISPHUSET aksepterer ikke utsendelse av spam. ISPHUSET definerer spam som mer eller mindre likelydende epost sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke til å motta slike meldinger.

ISPHUSET aksepterer ikke masseutsendelser av epost til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenester levert av ISPHUSET. Tjenester levert av ISPHUSET tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser.

ISPHUSET aksepterer ikke bruk av ubekreftede epostlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en epostliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle epostlister som benyttes av Kunden skal benytte en såkalt verifikasjonsprosess (eng: "opt-in").
Med verifikasjonsprosess (eng: opt-in") menes at listeabonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke epostlisten ved å bekrefte (svare på) en epost med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige epostlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig epostadresse og uttrykt samtykke.
Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om epostlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelig for ISPHUSET på forespørsel. Utsendelse av epost til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av ISPHUSET i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.

Webhotell og Web Server

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av ISPHUSET sine servere hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett.

Kunden kobler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som ISPHUSET forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område.

Alt innhold som lagres til kontoen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som publiseres.

Hostingtjenester
Generell bruksrett
Avtalen gir Kunden tilgang på server(er) hos ISPHUSET, eller underleverandører, slik at Kunden sine tjenester blir tilgjengelig for brukerne. ISPHUSET, eller underleverandører av ISPHUSET, sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde tjenermaskinene som benyttes.

ISPHUSET, eller underleverandører av ISPHUSET, er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom Kunden har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten og kun for feil som hindrer avtalemessig leveranse.

ISPHUSET, eller underleverandører av ISPHUSET, plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenermaskinen.
ISPHUSET plikter å overvåke tjenermaskiner og følge opp status på utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband).

ISPHUSET tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare som Kunden benytter seg av. Dette gjelder også etter endringer på tjenesten, og uten forutgående varsel, uansett årsak til endringene, og selv om programvaren fungerte før endringene.

Systemene i tjenestene tilstrebes å være i drift 24 timer i døgnet, med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold. Ikke varslet stans i drift av tjenestene gir ikke rett til forholdsmessig avkortning i betaling for den tid stansen varer, med mindre slike garantier er gitt i denne avtale eller i kontrakt.
Ikke varslet stans i drift som skyldes hindringer utenfor ISPHUSET sin kontroll gir ikke rett til avkortning.
 

Epost

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av ISPHUSET sine tjenermaskiner. Epost lagres på ISPHUSET sine servere, inntil Kunden laster ned eller sletter meldingen(e).
Kunden kobler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som ISPHUSET forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.
Dersom Kundens plassbruk nærmer seg den definerte kvote, vil ISPHUSET informere Kunden om dette, og oppfordre Kunden om enten å slette epost eller oppgradere tjenesten.
Brukerstøtte for gratis eposttjeneste utføres kun via epost, telefon-supportavtale kan kjøpes til mot en årlig avgift.
Gratis eposttjeneste forutsetter at vi er registrar for domenet samt at våre navnetjenere benyttes. Dersom man ønsker egne navnetjenere på domenet må konto oppgraders til minimum "Webhotell Standard"

Spamfilter

Med unntak av avsenderadresser som Kunden velger å blokkere, er det ISPHUSET sitt ansvar å vedlikeholde regler for hva som er Spam. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre at legitim epost går tapt i filtreringen.
 

Database

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av ISPHUSET sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data til en database.
Kunden kobler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som ISPHUSET forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.
Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes lagret til databasen. Alt innhold som lagres til databasen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.
ISPHUSET forbeholder seg retten til å opprette indekser i Kundens database, dersom bruk av databasen medfører uforholdsmessig høy belastning.

VPS

Tjenesten gir Kunden tilgang til en Virtual Private Server-instans, som er en andel av en fysisk server, funksjonelt svært lik en fysisk maskin. I tillegg til utleie av instansen, leverer ISPHUSET strøm og tilgang til Internett, samt installasjon av operativsystem. Kunden er selv ansvarlig for å konfigurere instansen, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.
Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på instansen. Alt innhold som legges inn på instansen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.
Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på instansen.

Kapasiteten på en VPS kan i utgangspunktet økes etter behov, men er begrenset av den tilgjengelige fysiske kapasiteten. I de tilfeller den fysiske kapasiteten begrenser ressurstilgangen, forbeholder ISPHUSET seg retten til å flytte en VPS til en annen fysisk maskin. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre nedetid.

ISPHUSET garanterer minst 99.99% tilgjengelighet på strøm og Internett, målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom ISPHUSET ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien. Det er Kundens ansvar å fremsette krav om slik kreditering.

ISPHUSET kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på den fysiske serveren og/eller feil på virtualiseringsprogramvaren, men er forpliktet til å iverksette feilretting så snart som overhodet mulig.
ISPHUSET kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av programvarefeil på Kundens instans, og vil ikke iverksette feilretting på eget initiativ med mindre det foreligger avtale om det. I de tilfeller feil skyldes programvarefeil faktureres feilretting etter medgått tid, og til gjeldende timepriser, uansett årsak.

Kvoten for dataoverføring fremgår av avtalen, men har ingen begrensning. Overforbruk blir etterfakturert med 1,-/1GB/dag. ISPHUSET plikter å varsle overforbruk når det inntreffer.
Hastigheten for dataoverføring er i utgangspunktet ikke begrenset. ISPHUSET forbeholder seg retten til å gjøre begrensninger i hastigheten for dataoverføring så lenge overføringsraten er så høy at den medfører feil, eller problemer, i ISPHUSET sitt nett.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Dedikert server

En dedikert server er en fysisk maskin som Kunden leier av ISPHUSET, og som er utplassert i ISPHUSET sitt driftsmiljø. I tillegg til den fysiske maskinen, leverer ISPHUSET strøm og tilgang til Internett.
Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å konfigurere og installere serveren, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.
Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på serveren. Alt innhold som legges inn på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.
Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på serveren.

ISPHUSET garanterer minst 99.99% tilgjengelighet på strøm og Internett målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom ISPHUSET ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien. Det er Kundens ansvar å fremsette krav om slik kreditering.

ISPHUSET kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på en dedikert server, men er forpliktet til å iverksette feilretting i henhold til kontrakt og uten ugrunnet opphold.
ISPHUSET kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av programvarefeil på en dedikert server, og vil ikke iverksette feilretting på eget initiativ med mindre det foreligger avtale om det. I de tilfeller feil skyldes programvarefeil faktureres feilretting etter medgått tid, og til gjeldende timepriser, uansett årsak.

Kvoten for dataoverføring fremgår av avtalen, men har ingen begrensning. Overforbruk blir etterfakturert med 1,-/1GB/dag. ISPHUSET plikter å varsle overforbruk når det inntreffer.
Hastigheten for dataoverføring er i utgangspunktet ikke begrenset. ISPHUSET forbeholder seg retten til å gjøre begrensninger i hastigheten for dataoverføring så lenge overføringsraten er så høy at den medfører feil, eller problemer, i ISPHUSET sitt nett.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Colocation

Colocation innebærer at en fysisk maskin, server eller annet utstyr, som Kunden selv eier plasseres i ISPHUSETs driftsmiljø. ISPHUSET leverer strøm og tilgang til Internett. Kunden er selv ansvarlig for å konfigurere og installere serveren, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden bærer selv alt ansvar og all risiko for serveren og står selv ansvarlig for eventuell forsikring av utstyret, innholdet på den og eventuelle konsekvenser av drift og driftsavbrudd. Det inkluderer, men er ikke begrenset til fullverdi av løsøre, herunder brann og evt. maskinskade (gjelder andre driftsmidler), nødvendig forsikring mot krav grunnet i Produktansvarsloven, Forurensningsloven eller andre bestemmelser som pålegger Kunden ansvar i egenskap av eier, forsikring av eventuelt ekstrautstyr og ansvarsforsikring.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på serveren. Alt innhold som legges inn på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til materialet som til enhver tid publiseres på serveren.
Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på serveren.

ISPHUSET garanterer minst 99.995% tilgjengelighet på strøm og Internett målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom ISPHUSET ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien. Det er Kundens ansvar å fremsette krav om slik kreditering.

ISPHUSET kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil eller programvarefeil på Kundens server, og vil ikke under noen omstendigheter iverksette feilretting på eget initiativ, men kan på Kundens oppfordring være behjelpelig med å utføre feilretting så langt det er mulig. Feilretting faktureres etter gjeldende timepriser.

Alle omkostninger med emballering, transportforsikring, frakt av utstyret fra Kunden frem til ISPHUSET sitt driftsmiljø og installasjon i ISPHUSET sitt driftsmiljø skal bekostes av Kunden.
Ved oppsigelse og utløp av avtalen skal Kundens server returneres til Kunden eller til den adresse Kunden bestemmer. Kunden skal betale alle omkostninger med demontering, emballering, transportforsikring og frakt av utstyret frem til Kunden.

Kvoten for dataoverføring fremgår av avtalen men har ingen begrensning. Overforbruk blir etterfakturert med 1,-/1GB/dag. ISPHUSET plikter å varsle overforbruk når det inntreffer.
Hastigheten for dataoverføring er i utgangspunktet ikke begrenset. ISPHUSET forbeholder seg retten til å gjøre begrensninger i hastigheten for dataoverføring så lenge overføringsraten er så høy at den medfører feil, eller problemer, i ISPHUSET sitt nett.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Utplassert utstyr må hentes umiddelbart etter avtalen er avsluttet. Lagring av utstyret belastet med 350,- per enhet per påbegynt måned etter avtalens utløp regnet fra første dag i måneden etter utløp. Dersom utstyr ikke er avhentet senest 6 måneder etter avtalens opphør blir utstyret sendt til destruering for eiers regning. Pris for destruering er 2500,- per fysisk disk i enheten + 1000,- per enhet.  

Managed hosting

Vedlikeholdsavtale er en tilleggstjeneste for VPS og dedikert server, som innebærer at ISPHUSET tar hånd om driftsområder på tjenesten(e), og er begrenset til installasjon, konfigurasjon og feilretting av programvarekomponenter som ISPHUSET installerer og vedlikeholder.

Kundens endringer på serveren eller programvare som påvirker stabilitet eller stopp i tjenesten er kundens ansvar. I de tilfeller feil skyldes Kundens endringer, faktureres feilretting etter medgått tid, og til gjeldende timepriser, uansett årsak.
 

Backup

Med mindre annet fremgår av denne avtalen, er backup en tilleggstjeneste, og faktureres etter egne priser.

ISPHUSET skal foreta hensiktsmessig backup, inkrementell eller full, for å sikre mot tap av data. Som hovedregel utføres inkrementell backup hver natt, og full backup månedlig, med unntak for planlagte og ikke-planlagte driftsavbrudd. Planlagte driftsavbrudd skal varsles i god tid når det er praktisk gjennomførbart.
Kunden aksepterer, og er inneforstått med, at det foretas backup kun én – 1 – gang i døgnet, med mindre noe annet fremgår av brukergrensesnitt, kontrakt eller annen dokumentasjon.
Kunden aksepterer, og er inneforstått med, at det enkelte dager ikke vil være mulig å gjennomføre backup grunnet planlagte og ikke-planlagte driftsavbrudd eller uforutsett belastning på backupserver.
Backup inkluderer inntil 60 dager retention.

For backup av data på VPSer, dedikerte servere eller Kundens utstyr er det Kunden sitt ansvar å definere og meddele korrekt backuputvalg til ISPHUSET, samt gjøre oppmerksom på ethvert forhold som er nødvendig å ha kjennskap til for å foreta en hensiktsmessig backup.

Gjenopprettelse av data på Kundens forespørsel faktureres det etter medgått tid og til gjeldende timepriser.
ISPHUSET er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte eller indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer og databaser som publiseres gjennom ISPHUSET sine tjenester. ISPHUSET vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått dersom det hadde vært tatt slik kopi.
ISPHUSET er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte og indirekte.

SLA

ISPHUSET tilbyr 3 nivåer av SLA for VPS, Dedikert server og Colocation.
SLA STANDARD Support, man - fre 8:00 - 16:00 med 8 timers responstid eller påfølgende nærmeste hverdag
SLA 20 Support, man - fre 8:00-20:00, lør 10:00 - 14:00 med 4 timers responstid eller påfølgende nærmeste hverdag
SLA 24/7 Support 24/7 365, maks 1 times responstid

Fjernhjelp

Fjernhjelp utføres via Teamviewer med klienten stillt til rådighet for nedlasting fra isphuset.no. Fjernhjelp utføres under overvåking av kunden der kunden til enhver tid kan avbryte forbindelsen. Endringer som utføres på kundens maskine gjøres uten ansvar for følgefeil som kan oppstå. Det er kundens ansvar å ha en fersk sikkerhetskopi av maskinen det gjøres endringer på slik at tilbakestilling kan utføres.